Kontakt  |  SARIO  |  English
 

O PortáliPortál Exportných a kooperačných možností (ďalej Portál) predstavuje jeden zo základných nástrojov na zabezpečenie operatívnej komunikácie a výmeny informácií o ponukách a dopytoch prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu.
Portál pracuje na platforme moderného informačného systému a spĺňa všetky parametre pre bezproblémové komunikovanie predstáv domácich a zahraničných subjektov.

Portál bol vytvorený za účelom účinnejšej podpory exportu slovenských výrobkov, polotovarov, služieb a vývozu kapitálu, rovnako pre účely podpory pri vytváraní kooperačných väzieb a spoločných podnikov medzi SR a zahraničím. Z tejto filozofie vychádza aj funkcionalita Portálu. V tomto interaktívnom prostredí sme umožnili národným subjektov zadávať svoje ponuky a zahraničným výhradne ich dopyty po slovenskej produkcii. Každá požiadavka prechádza schvaľovacím procesom a iné alternatívy nespĺňajú základné poslanie Portálu a nie sú schválené.

SARIO je členom združenia "Trade Promotion Organization" (TPO). Portál je zapojený do celoeurópskeho systému výmeny ponúk a dopytov združených organizácií, ponuky národných producentov sú takýmto spôsobom prezentované súčasne vo viacerých krajinách.

Po obsahovej stránke je Portál rozdelený na statickú a dynamickú časť. Statická časť obsahuje stránky a dokumenty so základnými informáciami o funkčnosti Portálu, novinky a kontaktné informácie. Dynamická časť zahŕňa predovšetkým databázu ponúk a dopytov ako aj katalóg obchodných spoločností v ktorom je možné vyhľadávať.

Portál Exportných a kooperačných možností poskytuje nasledovné možnosti:

  • umožňuje registrovaným slovenským subjektom bezplatné zverejnenie ponuky tovaru, služieb alebo prezentovať iné formy spolupráce so zahraničným subjektom,
  • registráciou národných subjektov a zadávaním ich ponúk a firemných profilov sa vytvára databáza slovenských podnikateľských subjektov s uvedením ich výrobného portfólia,
  • umožňuje registráciu zahraničným subjektom, ktorí majú možnosť vyhľadávať potenciálnych dodávateľov zo SR a rovnako priamo zadávať ich dopyty,
  • užívateľ má po registrácií možnosť získať bližšie informácie o aktivitách SARIO v oblasti podpory obchodných a exportných aktivít,
  • Portál poskytuje aktuálne informácie od pracovníkov MH SR v zahraničí (obchodno-ekonomické odd. pri ZÚ / OBEO), ktorí na Portál priamo zadávajú dopyty zo zahraničia.